.

Comisia Europeană (CE) a publicat pe 28 iulie raportul privind normele în materie de remunerare aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții. Concluzia raportului indică faptul că normele în materie de remunerare limitează, în general, cu eficacitate acțiunile care implică asumarea de riscuri excesive și care încurajează viziunea pe termen scurt. Exact acestea au fost motivele pentru care normele respective au fost instituite în urma crizei financiare, conform oficialilor CE.

Unele norme ar putea fi prea costisitoare și oneroase
Raportul concluzionează că, în anumite cazuri, unele dintre normele respective ar putea fi prea costisitoare și oneroase comparativ cu avantajele prudențiale oferite, bazându-se în special pe activitatea desfășurată de către Autoritatea Bancară Europeană, pe două consultări publice și pe un studiu extern. Această apreciere este valabilă mai ales în cazul în care normele privind reportarea și plata în instrumente sunt aplicate de entități mici și mai puțin complexe sau personalului cu un nivel scăzut de remunerare variabilă. De asemenea, acesta este și cazul societăților cotate la bursă în situațiile în care sunt obligate să utilizeze acțiuni pentru a-și remunera personalul. Având în vedere aceste constatări, CE va realiza o evaluare a impactului, care va analiza posibilitatea unei eventuale clarificări a acestor norme și aplicarea lor în cazul celor mai mici și mai puțin complexe entități. Evaluarea ar urma să facă parte din revizuirea mai amplă a Directivei privind cerințele de capital (CRD) și a Regulamentului privind cerințele de capital (CRR), acte aflate în curs de examinare.

„Normele UE în materie de remunerare instituite în urma crizei financiare dau rezultate. Ele s-au dovedit a reprezenta instrumente utile pentru limitarea asumării excesive a riscului de către personal și pentru a pune interesele pe termen lung ale instituțiilor de credit și firmelor de investiții în centrul atenției angajaților, contribuind astfel la stabilitatea financiară”, susţine Věra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, care a supervizat acest raport. „Cu toate acestea, evaluarea pe care am realizat-o arată că ar exista posibilități de a ridica nivelul de proporționalitate a normelor în materie de remunerare și de a le face mai puțin oneroase, în special în cazul instituțiilor de credit și firmelor de investiții mai mici și mai puțin complexe.Ne vom asigura însă că adaptările aduse normelor nu afectează stabilitatea financiară, care rămâne obiectivul global urmărit”, a continuat aceasta. În privinţa normei care stabilește o valoare maximă a raportului dintre componenta variabilă și cea fixă a remunerației, raportul publicat acum nu a reușit să formuleze concluzii definitive referitoare la impactul acesteia. Norma a fost recent introdusă, iar efectele sale nu s-au concretizat încă pe deplin. În plus, CE ar putea să revină asupra aplicării normelor în materie de remunerare tuturor firmelor de investiții, de îndată ce va finaliza revizuirea regimului prudențial aplicabil acestora.

Care e contextul european
Directiva privind cerințele de capital („CRD”) și Regulamentul privind cerințele de capital („CRR”) reglementează politicile și practicile aplicate în materie de remunerare de instituțiile de credit și firmele de investiții. În urma crizei financiare, posibilitatea ca politicile de remunerare concepute necorespunzător să ducă la asumarea excesivă a riscului de către personal și la punerea accentului pe obținerea de câștiguri pe termen scurt a fost larg recunoscută pe plan internațional. Pentru a asigura stabilitatea financiară, atât CRD III, urmată de CRD IV, cât și CRR au introdus norme privind remunerarea personalului-cheie în măsură să influențeze profilul de risc al instituțiilor. Aceste norme au urmărit să limiteze asumarea excesivă a riscului și să alinieze stimulentele oferite personalului la obiectivele pe termen lung ale firmelor. Raportul a fost întocmit în scopul îndeplinirii obligației care îi revine Comisiei în conformitate cu articolul 161 alineatul (2) din CRD de a transmite un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la eficiența, punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor în materie de remunerare, acordând o atenție deosebită impactului raportului maxim al remunerației asupra stabilității financiare, a competitivității și a personalului care lucrează pentru filiale din afara SEE.

La elaborarea raportului, Comisia a solicitat contribuțiile părților interesate prin intermediul unei consultări publice, al unui eveniment destinat acestora, al reuniunilor bilaterale cu reprezentanți ai sectoarelor și al unui studiu specific. Autoritatea Bancară Europeană a fost implicată îndeaproape pe parcursul întregului proces. În plus, în urma solicitării de contribuții cu privire la cadrul de reglementare al UE pentru serviciile financiare, efectuate de Comisie, au fost primite o serie de răspunsuri suplimentare referitoare la proporționalitatea normelor CRD în materie de remunerare.

Următorul pas…
CE va efectua o evaluare a impactului, pe baza căreia va lua în considerare posibilitatea de a prezenta o propunere care să aducă anumite adaptări normelor în materie de remunerare. Aceste lucrări se vor înscrie în cadrul mai amplu al revizuirii CRD și CRR, planificate pentru sfârșitul anului în curs. CE va examina, de asemenea, implicațiile pe care constatările reflectate în raportul de astăzi le au asupra normelor în materie de remunerare prevăzute în alte acte legislative privind sectorul financiar, îndeosebi Directiva privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (UCITS V) și Directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA).

Documentaţie suplimentară
1.
Raport privind normele în materie de remunerare aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții
2. Dreptul UE privind societățile comerciale și guvernanța corporativă
3. Pagina de internet a Věrei Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen

 

Sursa: Ion VACIU